Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963)
[Βιβλιογραφία]