Οικονομίδης, Περιγραφή της Eπαρχίας Χαλδίας (1905)
[Βιβλιογραφία]