Το Σχολείο στον Άγ. Νικόλαο Τόπκαπού από ψηλά
[Φωτογραφικό υλικό]