Νομός Αδριανουπόλεως
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Αρχείον Θρακικού Λ-Γ Θησαυρού τ. Γ΄ (1936-1937) Επαρχία Αίνου
Γεωργαντζής, Μητρόπολις Τραϊανουπόλεως (1981) Επαρχία Αίνου
Λαμπάκης: Θράκη – Κ/Πολη, 1902 (2007) / Lambakis: Thrace – Constantinople, 1902 (2007) Επαρχία Αίνου
Λέκκου, Μονές Β. και Αν. Θράκης (1999) Επαρχία Αίνου
Μαλτέζου, Άννα Παλαιολογίνα Νοταρά (2004) Επαρχία Αίνου
Παπαθανάση-Μουσιοπούλου, Συντεχνίες Θράκης (1985) Επαρχία Αίνου
Ερμιτάζ / Hermitage (2004) Κοιμισμένος Σιληνός
Asdracha, «Thrace orientale et Mer Noire» Byzantina Sorbonensia 7 (1988) Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, μητροπολιτικό συγκρότημα
Βασιλειάδης (επιμ), Ακολουθία Κυρίλλου ΣΤ΄ (1990) Μητρόπολη Αδριανουπόλεως, μητροπολιτικό συγκρότημα
Asdracha, Inscriptions (IIIe-XVe siècles) (2003) Νομός Αδριανουπόλεως
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Νομός Αδριανουπόλεως
Burton, Orient Express (2001) Νομός Αδριανουπόλεως
Hinterland (Variorum 1995) Νομός Αδριανουπόλεως  
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Αδριανουπόλεως
Kiminas, Ecumenical Patriarchate (2009) Νομός Αδριανουπόλεως  
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) Νομός Αδριανουπόλεως  
Liakopoulos, Ottoman Conquest of Thrace (2002) Νομός Αδριανουπόλεως
TIB 6 Thrakien (1991) Νομός Αδριανουπόλεως
Treadgold, Army (1995) Νομός Αδριανουπόλεως
Treadgold, History (1997) Νομός Αδριανουπόλεως
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) Νομός Αδριανουπόλεως  
Σαμοθράκης, Λεξικόν της Θράκης (1963) Νομός Αδριανουπόλεως
Τσακόγλου, Διωγμός Ελλήνων στην Αν. Θράκη (2010) Νομός Αδριανουπόλεως
Τσελεμπί, Κόβελ, Από Κωνσταντινουπόλεως εις Αδριανούπολιν (1993) Νομός Αδριανουπόλεως