Τρεις δωρικού ρυθμού κίονες με τα κιονόκρανά τους από τον ναό της Αθηνάς στην ακρόπολη της Άσσου
[Φωτογραφικό υλικό]