Νομός Προύσας
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1946) Νομός Προύσας
Çetintas, Türk Mimari Anıtları (1952) Νομός Προύσας
Inalcik, “Osman Ghazi’s Siege of Nicaea and the Battle of Bapheus” (1993) Νομός Προύσας
İnalcık, «The Rise of the Ottoman Empire» The Cambridge History of Islam 1Α (1970) Νομός Προύσας
Janin, Églises et monastères (1975) Νομός Προύσας
Köker (ed), Armenians vol. I (2010) Νομός Προύσας  
Mamaloukos, “Middle and Late Byzantine Church Architecture in the Periphery of Constantinople” in Μνήμη Χ. Μπούρα vol. II (2018) Νομός Προύσας
Menton, Μοναστήρια και Άγιοι της Βιθυνίας (1980) Νομός Προύσας
Shukurov, The Byzantine Turks, 1204–1461 (2016) Νομός Προύσας
Zachariadou (ed), Ottoman Emirate (1993) Νομός Προύσας
Βατού, Κων/πολη – Μαρμαράς (2002) Νομός Προύσας  
Έξοδος Α΄ (ΚΜΣ, 1980) Νομός Προύσας  
Ζαχαριάδου, Θρύλοι παλαιών σουλτάνων (1991) Νομός Προύσας  
Κοντογιάννης, Νομοί Προύσης και Σμύρνης (1919, 2006) Νομός Προύσας
Κοτζάμπαση, Βυζαντινά χειρόγραφα Μικράς Ασίας (2004) Νομός Προύσας  
Μαμώνη, Ιστικοπούλου, Σωματειακή Οργάνωση στη Μικρά Ασία (2006) Νομός Προύσας  
Μασσαβέτας, Μικρά Ασία (2015) Νομός Προύσας
Μηλιαράκης, Αυτοκρατορία Νικαίας – Δεσποτάτο Ηπείρου (1898, 1994) Νομός Προύσας
Ταβουλτζίδης, Κουβούκλια (1999) Νομός Προύσας  
Μήλλας, Προποντίδα (1992) Τρίγλεια