Δαρδαβέσης (επιμ.), Ιωακείμ Γ΄ (2012)
[Βιβλιογραφία]