Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
A. van Millingen, Churches in Constantinople (1912) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Brouskari (ed.), Egeria (2008) Παναγία των Βλαχερνών, εκκλ. συγκρότημα
Celebrazione Ecumenica (2004) Πατριαρχικός Ναός Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι
Çipof, «İstanbul Bulgar Ortodoks Cemaati ve Sveti Stefan Kilisesi» Haliç (2004) Άγιος Στέφανος Βουλγαρικής Παροικίας
Dagron, Γέννηση (2000) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Μουχλιό
Dinu, Cantemir şi Mavrocordat (2011) Φανάρι
Freely, Istanbul (BG 2000) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Göskoy, «Blakherna ya da Ayvansaray» Haliç (2004) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Hussey, Orthodox Church (1986) Οικουμενικό Πατριαρχείο
İstanbul Ansiklopedisi (1993-94) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
İstanbul Avrupa (2008?) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7  
İstanbul Kent Atlası (2003) Παναγία Έξι Μάρμαρα, εκκλησιαστικό συγκρότημα
Janin, Constantinople (1964) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Janin, Géographie (1969) Βυζαντινή Κινστέρνα του Αέτιου
Jenkins, Westerink (eds), Nicholas Patriarch of Constantinople DOT 2 (1973) Οικουμενικό Πατριαρχείο
Karaca, Rum Kiliseleri (1995) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karaca, Rum Kiliseleri (2008) Άγιος Νικόλαος Τόπκαπού, εκκλ. συγκρότημα
Karmi, Jewish Sites Istanbul (1992) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Koromila, The Greeks and the Black Sea (2002) Πύλη του 1733 στην οικία Καντακουζηνού στο Φανάρι
Krautheimer, Architecture (1986) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Krautheimer, Αρχιτεκτονική (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Léopold II, Constantinople 1860 (1997) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mamboury, Istanbul (1951) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed), Byzantium (2002) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango (ed.) Nikephoros Short History DOT 10 (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Byzantine Architecture (1976) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Mango, Dévéloppement (1990) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7