Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
[Τόπος]

Συνδέονται άμεσα Συνδέονται άμεσα και ευρύτερα
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΘΕΜΑ more
     
Ελληνική παιδεία στην Κων/πολη (2000) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Ζ΄ Πρωτοβυζαντινοί Χρόνοι (1978) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Η΄  Μεσοβυζαντινοί Χρόνοι, 642-1071 (1979) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ι Ε Ε  τ. Θ΄  Μεσοβυζαντινοί και Υστεροβυζαντινοί χρόνοι, 1071-1453 (1979) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Κονόρτας, Οθωμανικές θεωρήσεις για το Οικουμενικό Πατριαρχείο (1998) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Α΄ (2005) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Μήλλας, Εντός των Τειχών τ. Β΄ (2005) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Μήλλας, Σφραγίδες (1996) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Πασπάτης, Μελέται (1877, 1986) Δ Παλαιά Πόλη, δυτικό τμήμα, λόφοι 4-7
Ιορδάνογλου, Ιωακείμειον, 1882-1988 (1989) Ιωακείμειο Παρθεναγωγείο
Μασσαβέτας, Κωνσταντινούπολη (2011) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Παναγοπούλου, Διπλωματικοί γάμοι στο Βυζάντιο (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Έκτος Λόφος
Benbassa, Rodrigue, Histoire des sépharades (2002) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Deleon, Golden Horn (1995?)  Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Γκιουβέν, Μειονότητες (2006) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Κεσίσογλου, Ενορία Αγιάς, Τζιμπαλί (1998) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Χεκίμογλου (εκδ.), Ο Πατριαρχικός Ναός του Αγ. Γεωργίου / Hekimoglou (ed.), The Patriarchal Church of St George (2013) Κ/Πολη, Παλαιά Πόλη: Μέτωπο Κερατίου - Πέμπτος Λόφος
Freely, Istanbul (BG 2000) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Göskoy, «Blakherna ya da Ayvansaray» Haliç (2004) Κεράτιος – Βλαχέρνες
ODB I-III (1991) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Sumner-Boyd, Freely, Strolling (1983) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Κυριαζής, Ερρίκος του Αινώ (1996) Κεράτιος – Βλαχέρνες
Παπουλίδης, Μαρασλής (1989) Μαράσλειο Κ/Πόλεως στο Φανάρι
Özbilge, Fener, Balat (2005) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Ανώνυμος, Κωνσταντινιάς (1824) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γεδεών, Πνευματική κίνησις του Γένους (2010) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Α΄ (1966, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Γριτσόπουλος, Μεγάλη Σχολή τ. Β΄ (1971, β' έκδ. 2004) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Θρακική Επετηρίδα τ. 2 (1981) Μεγάλη του Γένους Σχολή
Dilsiz, Byzantine Heritage of İstanbul (2006) Μουχλιό